Algemene voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GARAGE DUIN, ZIJLWEG 292 TE HAARLEM, HIERNA TE NOEMEN DUIN

1. Toepasselijkheid en geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen en leveringen door of vanwege de hiervoren genoemde onderneming aangegaan. Deze voorwaarden gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een afwijkende regeling wordt getroffen.

2. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvrage verstrekte gegevens en omschrijvingen.

3. Overeenkomsten.
 1. Overeenkomsten en aanvullingen daarop binden DUIN eerst dan, nadat en voorzover zij door haar directie schriftelijk zijn goedgekeurd en bevestigd.
 2. Opdrachten - hoe dan ook gegeven - zijn voor voor de contractspartij - hierna ook te noemen 'de afnemer' - van DUIN bindend.
4. Betaling.
 1. Betaling zal geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking voorzover de Wet zulks toelaat, direct bij aflevering c.q. de overeengekomen afleveringsdatum. Bij niet tijdige betaling door de afnemer is deze aan DUIN rente verschuldigd van 1% per maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
 2. DUIN heeft het recht vooruitbetaling of zekerheidstelling te vorderen. Bij niet tijdige betaling van het volledige factuurbedrag, zoals in het vorige lid omschreven, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete gelijk aan 15% van het factuurbedrag.
 3. De afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.
 4. Behalve het factuurbedrag met de hiervoren omschreven kosten en renten, is DUIN gerechtigd van de afnemer te vorderen alle kosten die door wanprestatie van de afnemer zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke laatste worden gesteld op 15% van het factuurbedrag, met dien verstande dat deze kosten nimmer hoger zullen zijn dan de werkelijk door DUIN voor de incasso gemaakte kosten.
 5. Onder 'factuurbedrag' wordt in dit artikel verstaan de verkoopprijs inclusief BTW van de door DUIN aan de afnemer verkochte automobiel zonder aftrek van de inruilprijs van de eventueel door de afnemer aan DUIN ingeruilde auto.
5. Eigendomsvoorbehoud.

Zolang de afnemer niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, blijven de goederen eigendom van DUIN en is DUIN zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen tot zich te nemen. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade - hoe dan ook genaamd - welke wordt/is toegebracht aan geleverde en volgens deze bepaling aan DUIN in eigendom gebleven goederen.

6. Ontbinding en annulering:

DUIN heeft het recht eenzijdig een gesloten koopovereenkomst te annuleren - zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - indien de afnemer in gebreke blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen. Alsdan heeft DUIN recht op de gefixeerde schadevergoeding ten belope van 15% van de overeengekomen koopsom zoals omschreven in art. 4 lid e van deze voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid.
 1. Het risico, zowel rechtstreeks als zijdelings, hoe dan ook genaamd, voor en van de geleverde goederen is vanaf het moment van aflevering voor rekening van de afnemer.
 2. Indien door DUIN garantie op enige verkochte automobiel wordt verstrekt, zijn door de DUIN gehanteerde garantievoorwaarden van toepassing, waarvan de belangrijkst bepalingen zijn.
 3. De garantie geldt voor de koperen niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.
 4. Onderdelen die regelmatig servicebeurten worden vervangen vallen niet onder de garantie.
 5. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten die het gevolg zijn van het verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat aanspraak op garantie bij schade ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.
 6. De garantieverplichting vervalt, wanneer de koper zelf de reparaties aan de automobiel verricht door derden laat verrichten of de auto aan derden heeft verkocht en geleverd.
 7. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. Indien deze toestemming verleent de garantie elders uit te doen voeren, dan heeft de koper de verplichting defecte onderdelen bij verkoper in te leveren of op andere wijze de noodzaak tot herstel van het gebrek aannemelijk te maken.
 8. Eventuele garantie wordt uitsluitend gegeven op het draaiende gedeelte van de motor en de versnellingsbak.
 9. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen, welke verdere kosten hierbij ook mochten ontstaan.
 10. De garantie strekt zich evenmin uit tot bijbehorende accessoires als banden, radio, ruiten, startmotor. LPG installatie, airco, dynamo, waterpomp uitlaat elektrische ramen en schuifdaken, hogedrukpompen, de elektrische installatie. alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
 11. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder begrepen lichamelijk letsel of bedrijfsschade - eventuele schade aan derden daaronder begrepen - als gevolg van een defect raken van enige onderdeel is uitgesloten.
 12. Indien de afnemer een autoreparatie verzekering afsluit m.b.t. een gekochte automobiel houdt zulks tevens in, dat daardoor automatisch de aangeboden danwel reeds gegeven garantie komt te vervallen.
8. Slot Bepaling.

Bij het ondertekenen van de koopovereenkomst verklaart de afnemer akkoord te gaan met deze voorwaarden en eventuele eigen voorwaarden prijs te geven.

Garage Duin