Data Privacy Statement

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Onze gegevens

Garage Duin is gevestigd aan de Zijlweg 292, 2015 CN te Haarlem.

Doel van dit reglement

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten en alle overige personen waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u. Ook verkrijgen wij persoonsgegevens doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld, of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn:

Contactgegevens en andere gegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, (kopieën van) identiteitsdocumenten die van u zijn verkregen bij het verstrekken van een opdracht tot het verzorgen van de lease of financiering. Overige persoonsgegevens - waaronder bijvoorbeeld financiële gegevens die onderdeel uitmaken van het dossier dat wij voor u behandelen. Gegevens die u aan ons verstrekt via onze website met gebruikmaking van het contactformulier. Contactgegevens die u aan ons op andere wijze heeft verstrekt, zoals tijdens telefoongesprekken etc.

Doeleinden van het gebruik: Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht heeft verstrekt tot het leveren financiële diensten. Indien u een zaak in behandeling geeft aan onze financierder worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook kan worden gevraagd om een kopie van een identiteitsbewijs. Verder kunnen ook andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak. Uw gegevens worden ook gebruikt het aanvragen van de financiering.
 2. Het onderhouden van contact met u Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd. Deze contactgegevens kunnen bijvoorbeeld zijn verkregen doordat u aan een van onze medewerkers een visitekaartje heeft afgegeven, een formulier op onze website heeft ingevuld of ons een e-mail heeft gestuurd. U kunt te allen tijde aangeven dat u geen nieuwsbrieven of uitnodigen van ons meer wenst te ontvangen.
 3. Het verbeteren van onze product- en dienst informatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij voorzien u graag van informatie waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Voor dit doel analyseren wij een aantal gegevens. Dit zijn:
 4. Interactive Gegevens: Dit zijn persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit contact tussen u en ons, bijvoorbeeld via de onze website of rechtstreeks contact met onze medewerkers. Zo meten wij het gebruik van onze website. Dit doen wij door gebruik te maken van analytische tools. Het is voor ons niet mogelijk te zien welke persoon van een bedrijf onze website heeft bezocht. Gedrags Gegevens: Persoonsgegevens die wij verwerken over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw bezoek aan onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Als u meer informatie wenst over de cookies die wij plaatsen, kijkt u op ons cookie statement. Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoek: Wij vragen cliënten regelmatig mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een (online) vragenlijst. Deelname hieraan is uiteraard geheel vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan. Het analyseren van het gebruik van onze website: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.
 5. Het verbeteren en beveiligen van onze website Rechtsgrond van de verwerking Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een wettelijke rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
  1. Toestemming

   Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Deze grondslag is bijvoorbeeld van toepassing indien u geen cliënt van ons bent en u inschrijft voor onze nieuwsbrief.

  2. Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

   Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren of organiseren van financiële diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.

  3. Gerechtvaardigd belang

   Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor relevante bijeenkomsten en het sturen van een nieuwsbrief. Zoals hiervoor ook aangegeven kunt u zich hiervoor altijd afmelden of uitschrijven.

  4. Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

   Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

   Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

  5. Gebruik van cookies

   Wij maken gebruik van cookies op onze website Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt geplaatst. Het gebruik van cookies kunt u via uw webbrowser blokkeren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken staat in het cookie statement.

  6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

   In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met andere partijen. Bijvoorbeeld in het kader van een financieringsaanvraag waarbij het nodig is uw persoonsgegevens te verstrekken aan een maatschappij. De financierder die uw zaak in behandeling heeft zal dat in vrijwel alle gevallen op voorhand met u bespreken.

  7. Uw rechten

   Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

  8. Zo hebt u het recht tot:

   inzage (en afschrift) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken; rectificatie (het corrigeren van uw (onjuiste of onvolledige) gegevens); verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie over uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  9. Bewaartermijnen

   Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, hierna worden de gegevens binnen 3 maanden uit ons systeem verwijderd, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

  10. Beveiligingsmaatregelen

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

  11. Klachten?

   Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@garageduin.nl of ons te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing.